Tankar om Formas 2017

Vilket år det har varit för Formas! När jag ser tillbaka är det väldigt mycket som har hänt och därför tänkte jag kortfattat försöka förmedla några större händelser och tankar nu när bara några dagar återstår av 2017.

Inledningsvis är jag både stolt och glad över det förtroende som regeringen visar Formas genom de nya uppdrag som vi har fått under året, bland annat en ny funktion för miljöanalys som startar 1 januari 2018, och värdskap för stora nydanande nationella forskningsprogram.

Genom forskningspropositionen fick vi först värdskap för två nationella forskningsprogram inom områdena klimat och hållbart samhällsbyggande, vilket senare kompletterades med ett forskningsprogram om livsmedel. Detta innebär att vi tillsammans med – i första hand – de andra ”programvärdarna” Forte och Vetenskapsrådet har påbörjat pionjärarbetet med att bygga gemensamma stora långsiktiga forskningsprogram. Dessa ska bidra till ett än mer kraftfullt forskningssystem som i sin tur ska leda till ökad svensk konkurrenskraft och hantering av de stora samhällsutmaningarna. Hittills har vi utvecklat strukturer för styrning och ledning av programmen, påbörjat arbetet med strategiska forskningsagendor samt lanserat och i några fall beslutat om de första utlysningarna.

Förutom allt gemensamt jobb som har lagts på de nationella forskningsprogrammen gör vi mycket annat, tillsammans med andra, som leder till mer samverkan och samarbete inom våra forskningsområden. Lägg där till regeringens samverkansprogram och de strategiska innovationsprogrammen och man kan nog säga att samverkan inom forskningssystemet – likväl som mellan forskningen, offentlig sektor och näringslivet – aldrig har varit större än vad den är i dag.

I juni blev det också klart att vi på Formas ska inrätta en ny funktion för miljöanalys samt bli värd för den nya nämndmyndigheten Klimatpolitiska rådet. Funktionen för miljöanalys kommer ha i uppgift att sammanställa och sammanfatta befintlig forskning och att stödja arbetet med att nå de svenska miljömålen. Både analysfunktionen och Klimatpolitiska rådet, som ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen, kommer att ha egna beslutande organ. De nya verksamheterna startar den 1 januari 2018. Vi kommer att välkomna många nya medarbetare, men också de möjligheter och utmaningar som följer med dessa uppdrag. Jag hoppas och tror att dessa uppdrag inte bara ska bredda myndighetens verksamhet utan också genom synergier och nya perspektiv utveckla vad vi redan gör. De nya uppdragen är en av anledningarna till att regeringen också har höjt Formas förvaltningsanslag i budgeten för 2018. Verksamheten har tidigare varit ordentligt underfinansierad, vilket har inneburit att vissa frågor inte har hunnits med och att organisationen har varit sårbar, något som givetvis också har påverkat arbetsmiljön negativt.

I vår årliga öppna utlysning, som omsätter knappt hälften av vår budget, införde vi en ny beredningsgruppsstruktur med inspiration från FN:s hållbarhetsmål. De sökande får numera ange vilka av målen som deras projekt knyter an till. På det sättet kunde vi i år se att projektansökningarna i den årliga öppna utlysningen tillsammans täckte in alla FN:s mål. Det ska bli spännande att se hur såväl ansökningar som beviljade projekt utvecklas i relation till målen framöver.

I somras arrangerade vi #Klimatprat i Almedalen. Under vårt kvällsarrangemang fick besökarna lyssna till bland annat klimatforskaren Kevin Anderson, artisten Maxida Märak och samhällsdebattören Anders Wijkman. I vårt öppna tält pratade vi och våra samarbetsparter om klimatet ur olika perspektiv och deltagarna kunde se och känna på ett isblock som smälte symboliskt i Gotlandssolen. Vi hade god uppslutning på #Klimatprat, vilket vi också har haft på årets Formas frukostar
dit vi bjuder in forskare, politiker och representanter från näringslivet för tvärsektoriella samtal om aktuella frågor inom forskningen.

I samhällsdiskussionen har viktiga frågor som forskningsfusk och inte minst sexuella trakasserier varit på agendan. Viktiga frågor även för oss på Formas. Vi har en nolltolerans för kränkande särbehandling, mobbing och sexuella trakasserier. Därför har ledningsgruppen, HR-personal samt våra skyddsombud fått särskild utbildning i dessa frågor. Men detta kräver fortsatt uppmärksamhet och ett ständigt arbete för en god arbetsmiljö. Frågor kring oredlighet i forskningen har fått större uppmärksamhet än tidigare, där arbetet kring forskningsfinansiärernas roll kommer att behöva fortsätta under 2018.

Slutligen måste jag också nämna att Formas har ömsat skinn. Från de gamla lokalerna på Kungsbron har vi flyttat till nya aktivitetsbaserade lokaler på Drottninggatan 89 och det är roligt att se att vårt nya kontor har börjat bli en mötesplats för aktörer inom kunskapsbyggande för hållbar utveckling, precis som vi hoppats på. Ovanpå det har Formas fått en ny logotyp och grafiskt utseende som symboliserar en ny och spännande framtid för myndigheten.

Det här är bara några axplock av allt som hänt under 2017 och det är resultatet av allas engagerade och kunniga arbete på myndigheten likväl som hos våra samarbetspartners. Stort tack till alla inblandade, jag ser fram emot att arbeta vidare med er och med nya medarbetare 2018!

Gott Nytt År!

Annonser